×
Ana Sayfa Tarım Teknolojileri İK İletişim ENG

KURUMSAL

Misyonumuz
Müşterilerinin beklentilerini karşılamak üzere; zamanında, istenilen miktarda, insan ve çevre sağlığına uygun ürünler üretmektedir."

Vizyonumuz
Üretiminin tüm aşamalarında, misyonu doğrultusunda mükemmelliği yakalayarak dünyanın tercih edilen tarım firmalarından biri olmaktır.

Politikamız
1.Yönetim sistem standartlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
2. Faaliyetlerimizde, ilk defada ve her defasında doğruyu yapmak.
3. Yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak.
4. Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.
5. Çalışanlarımızın katılımıyla ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamak.
6. Teknolojik yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek, yetkinliklerini ve bilinç düzeyini artırmak.
7. Faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığına etkilerini kontrol altında tutmak.
8. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite & çevre & isg & enerji verimliliği bilincini geliştirmek.
9. Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkin kullanarak, atıkları azaltmak ve kirliliği önlemek.
10. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak.
11. Meydana gelebilecek kazaları azaltmak için riskleri güncellemek ve önlem almak.
12. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla, enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji kullanımında tasarruf sağlamak.

Sosyal Sorumluluk
Üretimin, Hizmetin ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN’ prensibi ile hareket eden

1- Çocuk iş gücü çalıştırmanın önlenmesi: Çocuk ve genç personel çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 16 yaşın altında personel çalıştırmamayı,
2- İstek dışı çalıştırılmanın önlenmesi: Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya istem dışı personel çalıştırmamayı,
3- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması: Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutmayı,
4- Temsil edilme özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi
5- Ayrımcılığın önlenmesi: Çalışanları ırk, din, renk, dil, sosyal ya da etnik köken, siyasi/politik görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi,.
6- Disiplin/kötü muamele ve tacizin önlenmesi (Mobbing): Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
7- Çalışma saatlerinin belirlenmesi: Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
8- Ücret ve ödemeler / Sosyal haklar: Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
9- Çevrenin Korunması: Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, müşterilerimizin çevre konusundaki şartlarını da göz önünde bulundurarak çevre boyutları ve etki değerlendirilmesine dayalı olarak doğanın korunması ve kirlenmesini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı,
10- Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
11- Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği & çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,
12- Tedarikçilerle ilişkiler: Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
13- Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayan hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı,
bir sistem çerçevesinde yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Kurumsal Belgeler